ke stažení zde

 

Smlouva o pronájmu chalupy
Smlouva o pronájmu nemovitosti:

Jméno a příjmení: Jana Fišerová
Adresa, PSČ: Nezvalova 151, Chrudim 53 01
Telefon/mobil: 608 887 786
e-mail: stepanfiser@seznam.cz
(dále jen pronajímatel)
a
panem/paní
Jméno a příjmení: …………………………………………….
Datum narození: ………………………………………………..
Adresa, PSČ: …………………………………………………
Číslo OP: ...................................................................
Telefon/mobil: ………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………
(dále jen nájemník)
uzavírají následující smlouvu o pronájmu:
1. Předmět smlouvy
Pronajímána bude nemovitost Chalupa Humperky, Dědová 63, PSČ 539 01 (dále jen nemovitost) pro …………. osob.
2. Trvání pronájmu
Nemovitost bude pronajata:
Od……………………., 14:00 hod.
Do…………………….., 10:00 hod.

3. Nájemné
Nájemné je stanoveno smluvně na …………………. Kč.
Mimo výše uvedené bude účtována elektrická energie dle skutečné spotřeby. První a poslední den pronájmu bude odečten aktuální stav elektroměru.

4. Povinnosti nájemníka
Nájemník je povinen chovat se k nemovitosti a jejímu vybavení s veškerou péčí. Zaviněné škody musí nájemník finančně nahradit. Nájemník je povinen na začátku pronájmu zkontrolovat nemovitost a její vybavení, jejich stav, funkčnost a případné nedostatky ihned nahlásit pronajímateli. V případě, že dojde ke škodám v průběhu doby trvání nájmu, je nájemník povinen toto bezodkladně nahlásit pronajímateli. V případě vzniku škody zaviněné nájemníkem je pronajímatel oprávněn domáhat se náhrady za vzniklou škodu. Nájemník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou na nemovitosti a jejím vybavení, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za pronájem po celou dobu, po kterou bude nemovitost nebo její část vyřazena z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby užívající nemovitost spolu s nájemníkem.


5. Vratná kauce
Nájemník na počátku pronájmu uhradí pronajímateli vratnou kauci ve výši 1000Kč. Kauce bude vrácena na konci pronájmu v plné výši, pokud nedojde vinou nájemníka nebo vinou ostatních osob užívajících nemovitost ke škodě na nemovitosti nebo jejím vybavení. V případě zjištěných zaviněných škod má pronajímatel právo ponechat si odpovídající část, případně celou částku jako náhradu způsobené škody. Tímto nezaniká povinnost nájemníka uhradit případný ušlý zisk způsobený jím zaviněnou škodou nebo škodou.

6. Domovní řád
Nájemník je povinen dodržovat Domovní řád. Domovní řád je umístěn v prostorách nemovitosti a na webových stránkách.

7. Požární poplachová směrnice
Nájemník je povinen dodržovat požární poplachovou směrnici, která je umístěna v prostorách nemovitosti.

8. Odstoupení od smlouvy
Nájemník je oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě takového odstoupení náleží pronajímateli odškodné/storno poplatek ve výši uhrazené zálohy.
Pronajímatel nevyžaduje žádný storno poplatek v případě, že nájemník najde za sebe náhradní osobu, která si nemovitost pronajme za stejných podmínek v uvedeném termínu.
Nájemník má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu, pokud na počátku pronájmu zjistí, že nemovitost nesplňuje základní hygienické normy, případně je z jiných závažných důvodů zcela neobyvatelná. V takovém případě tak musí učinit ihned v den nástupu při převzetí pronajímané nemovitosti. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Pronajímatel má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu v případě výskytu objektivních závažných příčin, jako jsou živelné katastrofy, havárie apod., které znemožňují provozování nemovitosti. V takovém případě se vrací zaplacená záloha za pronájem.
Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o pronájmu v případě hrubého porušení Domovního řádu nájemníkem. V takovém případě je nájemník povinen na výzvu pronajímatele nemovitost opustit bez nároku na vrácení peněz za pronájem.

9. Platební podmínky
Nájemník je povinen zaplatit zálohu ve výši 30% celkové ceny pronájmu, tj. ………………..Kč nejpozději do 5 kalendářních dnů od rezervace, tedy nejpozději……………….
Zbývajících 70% ceny nájmu, tj. ……………….Kč musí být pronajímateli uhrazeno na počátku pronájmu v hotovosti nebo převodem na účet, tak aby částka byla v den nástupu připsána na účet pronajímatele.
Poplatek za elektrickou energii je nájemník povinen uhradit poslední den pronájmu v hotovosti dle skutečné spotřeby. Za 1 KWh 5 Kč.
Poplatek za plyn je nájemník povinen uhradit poslední den pronájmu v hotovosti dle skutečné spotřeby. Za 1m3 20 Kč.
Pronajímatel si ponechává právo odstoupit od smlouvy v případě, že výše uvedené termíny plateb nebudou ze strany nájemníka dodrženy.

10. Bankovní spojení pronajímatele
Jméno banky: ČSOB
Číslo konta: 181321371 kód banky: 0300

11. Klíče
Pronajímatel předá nájemníkovi na počátku pronájmu 2 klíče, které nájemce pronajímateli vrátí v den odjezdu.
12. Odpovědnost
Nájemník je odpovědný za škody způsobené nejen jím samotným, ale i ostatními osobami, které s ním nemovitost využívají. Nájemník rovněž odpovídá za dodržování Domovního řádu ze strany všech osob.
13. Písemná forma
Změny a doplňky této smlouvy je možno provádět výhradně písemnou formou.
14. Omezeně platná doložka
Pokud budou jednotlivá ujednání této smlouvy zcela nebo zčásti neúčinná nebo pokud se v této smlouvě nachází smluvní mezera, není platnost ostatních ujednání této smlouvy dotčena.
Namísto neúčinného ujednání nebo k vyplnění smluvní mezery bude zvoleno přiměřené opatření, které bude v souladu se zákonem a vůlí obou smluvních stran.
15. Volba práva
Platí české právo.
V _____________ , dne ______________


_________________________
Pronajímatel V ___________ , dne ___________


____________________________
Nájemník


Domovní řád
• Na chalupě mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti.
Užívání zařízení chalupy je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
• V době od 22:00 do 7:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid.
• Zvíře může být umístěno v prostorách chalupy pouze se souhlasem pronajímatele chalupy.

- nelze užívat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířete - ke krmení zvířete nesmí být používán inventář, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům
- osoba, která zvíře vlastní, odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 7:00
- odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku chalupy má osoba, která zvíře doprovází
• V pokoji, nebo společenských místnostech NESMÍ hosté bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
• Není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou holících strojků, vysoušečů vlasů a osobních počítačů.
• Kouření je v celém objektu PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!!.
• Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit tímto způsobenou škodu.
• Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v prostorách chalupy. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chalupy a na jejím prostranství.
• Za škody způsobené hostem na majetku chalupy odpovídá host podle platných předpisů (dle inventurního seznamu).
• Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem do chalupy, dále za peníze a cenné věci (tzn. šperky apod.)
• K chalupě je možno přijíždět vozidly pouze po přístupové cestě a parkovat na určených místech - není dovoleno ponechání motoru v chodu.
• Vstup na okolní pozemky, zahradu i parkovací plochu je pouze na vlastní nebezpečí hosta.
• Rozdělávání malého ohně za účelem opékání je povoleno pouze na ohništi a po skončení je nutno, aby host tento oheň řádně uhasil.
• • Host ubytovaný na této chalupě je POVINEN dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel právo smluvní poměr s ním ihned bez náhrady ukončit.

Jsme rádi, že jste si zvolili právě náš objekt a doufáme, že strávíte krásnou dovolenou, která vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás na chalupě v Dědové - Humperky.
Věříme, že dodržováním těchto jasně daných zásad oběma stranami nájemce/pronajímatel je dán základ Vaší klidné dovolené.